Mühasibatlıq

Mənfəət vergisi yeni hesablar planında hansı hesablar üzrə uçota alınlır

Təsərrüfat fəaliyyətinin son nəticəsi təsisçilərə dividentlərin ödənilməsi üçün hesabat ilinin bölüşdürülməmiş mənfəətini və ya zərərini müəyyən ləşdirməkdir. Əg�...

Ətraflı...

Yenistandartlarda qeyri-maddi aktivlər və onların köhnəlməsi necə uçota alınır?

Mühasibat balansının 10-cu maddəsi “Qeyri-maddi aktivlər” adlanır. Qeyri-maddi aktivlər ayrıca olaraq 12 №-li Milli Mühasibat Uçotu Standartında açıqlanır. Qeyri-maddi aktivlər...

Ətraflı...

Azqiymətli və tez köhnələn əşyalar nədir və yeni hesablar planında necə uçota alınır

Təcrübədə tez-tez soruşurlar ki, yeni hesablar planında azqiymətli və tez köhnələn əşyalar hansı hesablarda uçota alınır, onlara amortizasiya hesablanılırmı? Bütün bunlara ayd�...

Ətraflı...

Təcrübədə necə çür memorial orderdən istifadə olunur?

İndi isə müxabirləşmələrin mühasibat registrlərinə işlənilməsinə nəzər salaq. Əvvəllər mühasibat uçotunun qurulmasının 2 forması vardı. Jurnal order və memorial order formas�...

Ətraflı...

Kassa məxaric orderinin imzalanması prosesi hansı ardıcılıqla həyata keçirilməlidir?

Kassa məxaric orderi yazıldıqdan sonra «AA» MMC-nin rəhbərliyinə təqdim olunur və rəhbərlik sənədə imza atdıqdan sonra baş mühasib kassa məxaric orderini imzalayır. ...

Ətraflı...

Kassa limiti necə tənzimlənməlidir?

İndi isə kassa əməliyyatları haqqında əlavə məlumatlar verək. Kassa limitinin məbləği ilə bağlı Milli Məclisin 28 mart 1995-ci il tarixli, 1004 saylı qərarı var. ...

Ətraflı...