İşçinin iş vaxtından artıq vaxtda görülәn işlәrә cәlb olunması necə rəsmiləşdirilməlidir? (Nümunəvi forma)

İşçinin iş vaxtından artıq vaxtda görülәn işlәrә cәlb olunması necə rəsmiləşdirilməlidir? (Nümunəvi forma)

 

Satışı davam edən “A-dan Z-yə: Kargüzarlıq” (V nəşr) kitabından seçmə

Kifayәt qәdәr bidiriş forması tәqdim etdik. Növbәti sәnәd forması iş vaxtından artıq işә cәlb olunmanı rәsmilәşdirәn әmrdir.

Blank “Alov” MMC

ӘMR

№________

Beylәqan şәhәri                                                                               03 iyul 2020-ci il

İşçinin iş vaxtından artıq vaxtda görülәn işlәrә cәlb olunması haqqında

03 iyul 2020-ci il tarixindә gecә saat 05:00-da “Alov” MMC-nin anbarında baş vermiş yanğının nәticәlәrinin aradan qaldırılması mәqsәdilә iş vaxtından artıq işlәrin görülmәsi ilә bağlı “Alov” MMC-nin Texniki şöbәsinin mühәndisi Rüstәmova Samirə Süleyman qızına ünvanlanmış bildirişә işçinin razılığını nәzәrә alaraq

ӘMR EDİRӘM:

 1. Azәrbaycan Respublikasının Әmәk Mәcәllәsinin 99-cu maddәsinin ikinci hissәsinin vә 101-ci maddәsinin birinci hissәsinin “a” bәndinin tәlәblәrinә uyğun olaraq Rüstәmov Hәbib Süleyman oğlu 03-04 iyul 2020-ci il tarixlәrindә saat 19:00-dan 21:00-dәk iş vaxtından artıq işlәrin görülmәsi üçün işә çıxsın.
 2. Baş mühasib Sәlimova Sultanә Sahib qızı işçiyә iş vaxtından artıq işә cәlb olunduğu hәr saata görә saatlıq tarif (vәzifә) maaşının iki qatı mәblәğindә әmәk haqqı ödәnilmәsini tәmin etsin.
 3. Әmrin icrasına nәzarәt Kadrlarla iş şöbәsinin müdiri Nağızadә Nazlı Hәsәnağa qızına tapşırılsın.

Direktor _______ Nәbili N.N.

Әmrlә tanış oldum:

__________ Sәlimova S.S.

03 iyul 2020-ci il

__________ Rüstәmova S.S.

03 iyul 2020-ci il

 

Satışda olan YENİ nəşrlərimiz:

Sifariş üçün əlaqə vasitələri: 050-368-12-72 (what's app və telegram da aktivdir), 012-564-86-85 və ya [email protected]

1. Vergi uçotu A-dan-Z-yə

2. Vergi Qanunvericiliyi və Şərhlər Toplusu 2023

3. Əmək Qanunvericiliyi Toplusu 2023

4. Əməyin uçotu: A-dan Z-yə (III nəşr) 2023

5. A-dan Z-yə: Kargüzarlıq (V nəşr) 2023

6. Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartları 2022

7. Mühasibat uçotu 2022

8. ƏMAS platforması A-dan - Z-yə 2022

0 Komment

  Şərh yazın

  Son məqalələr

  Populyar məqalələr

  Xəbərlər